Vedtægter

 
 • § 1:Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti virker i tilslutning til Landsforeningen af Menighed og i overensstemmelse med dennes vedtægter.
 • § 2:Menighedsråd indenfor Kalundborg Provsti kan blive indmeldt i Menighedsrådsforeningen.

Stk.2:            Særligt individuelt medlemskab kan opnås af

 • ·Medlemmer af valgmenighedsbestyrelser
 • ·Medlemmer af menighedsråd i folkekirken, hvor flertallet har besluttet, at menighedsrådet IKKE skal være medlem af Landsforeningen

Stk.3:            Særligt medlemskab omfatter tilsendelse af Menighedsrådenes Blad samt ret til at deltage uden stemmeret i Landsforeningens årsmøde.

 • § 3:Menighedsrådsforeningen har til opgave at fremme forbindelsen mellem de tilsluttede menighedsråd indbyrdes og tillige mellem disse og landets øvrige menighedsråd gennem Landsforeningen.

Endvidere skal foreningen hvert år lade et eller flere møder afholde på centrale steder inden for dens område, på hvilke menighedsrådenes virksomhed samt kirkelige spørgsmål kan drøftes.

 • § 4:Den årlige generalforsamling afholdes i januar kvartal.

Valg af bestyrelsesmedlemmer finder sted ved en generalforsamling, der afholdes senest 4 måneder efter et ordinært menighedsrådsvalg.

På denne generalforsamling vælges 5 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt 2 revisorer.

Valget gælder indtil første generalforsamling efter et ordinært menighedsrådsvalg.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand, kasserer og sekretær..

Mødeindkaldelsen med dagsorden for generalforsamlingen meddeles mindst 3 uger forinden ved skriftlig meddelelse til de enkelte medlemmer.

Forslag til vedtægtsændringer skal være optaget på dagsordenen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 • § 5:Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller 10 % af medlemmerne ønsker det.
 • § 6:Regnskabsåret er kalenderåret, og det reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen.

Kontingentet til Landsforeningen og Menighedsrådsforeningen opkræves af Landsforeningen direkte hos de enkelte menighedsråd. Det lokale kontingent indbetales direkte fra LM til Menighedsrådsforeningen. Menighedsrådsforeningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

 I kontingentet er indbefattet betaling for Menighedsrådenes Blad.

 • § 7:Til Landsforeningens årsmøde deltager fra bestyrelsen formand, næstformand og kasserer, og generalforsamlingen vælger de øvrige Menighedsrådsforeningen måtte være berettiget til at deltage med. Menighedsrådsforeningen har ret til at lade sig repræsentere ved 1 valgt delegeret for hver påbegyndte 50 medlemmer.

Derudover vælges 2 suppleanter.

 • § 8:Alle valg meddeles Landsforeningen, såvel som evt. personudskiftning i valgperioden meddeles samme sted.
 • § 9:Udmeldelse af Menighedsrådsforeningen/Landsforeningen kan ske med en måneds frist pr. 1.januar.
 • § 10:Ændringer i disse vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer afgives for den forestående ændring.
 • § 11:Opløsning af Menighedsrådsforeningen kan kun finde sted, når den vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på to af hinanden med mindst 14 dages mellemrum sammenkaldte generalforsamlinger.
 • § 12:I tilfælde af Menighedsrådsforeningens opløsning tilfalder en evt. formue ”Menighedsrådenes fond til udsmykning af danske kirker”.

Disse vedtægter er vedtaget på Menighedsrådsforeningens stiftende generalforsamling i Kalundborg d. 23.april 1975.

Rettelse af § 6 vedtaget på Menighedsrådsforeningens generalforsamling i Gørlev den 24.marts 1983.

Rettelse af § 4 vedtaget ved Menighedsrådsforeningens generalforsamling i Gørlev d. 26. februar. 1992

Rettelse af § 2, § 4, § 7 og § 9 vedtaget på Menighedsrådsforeningens generalforsamling i Gørlev den 14. marts 2006

Rettelse af navn og § 6 vedtaget på Menighedsrådsforeningens generalforsamling i Ubby den 23. februar 2012.

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti